Nezařazené

/Nezařazené

pokus

2018-11-08T09:01:10+02:00

Základní pravidla  Pokud je ve větě alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme -i: Husy i kachny, chlapci i děvčata spolu komunikovali. Pokud jsou všechna podstatná jména středního rodu v množném čísle, píšeme -a: Housata i kuřata si pyšně vykračovala po dvorku. V ostatních případech píšeme -y, mužský rod neživotný, ženský rod: Stroje stály, ani se nehnuly. Holky si vjely do vlasů. Předchází-li přísudek podmětu, máme ještě další možnost, čím řídit shodu. Shoda se v tomto případě řídí podmětovým jménem, které je nejblíže přísudku. Do týmu byla nominována Jana Koutecká a Petr Škarda. Před domem čekalo dítě a jeho otec.  Typ ledoborci/ledoborce  V [...]

pokus2018-11-08T09:01:10+02:00

Požadavky – šestileté studium

2018-11-02T10:46:22+02:00

Specifikace didaktického testu pro šestiletá gymnázia Požadavky na uchazeče, který bude skládat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého gymnázia, jsou formulovány v souvislosti s RVP ZV a zahrnují požadavky na vědomosti a dovednosti uchazeče v těchto oblastech: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova. Uchazeč o vzdělávání v šestiletém gymnáziu prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností: 1 pravidla českého pravopisu ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis; 2 slovní zásoba, tvoření slov postihne význam pojmenování v daném kontextu; postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část; porovná významy pojmenování, [...]

Požadavky – šestileté studium2018-11-02T10:46:22+02:00

Požadavky – osmileté studium

2018-11-02T10:43:36+02:00

Uchazeč o vzdělávání v osmiletém gymnáziu prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností: 1 pravidla českého pravopisu ovládá lexikální pravopis; ovládá základy pravopisu morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých); ovládá základy pravopisu syntaktického (shoda přísudku s podmětem, psaní čárek v jednoduchých souvětích); 2 slovní zásoba, tvoření slov postihne význam pojmenování v daném kontextu; postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část; porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná; rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná; přiřadí k vybraným pojmenováním synonyma (slova souznačná) a antonyma (slova opačného významu); rozezná slova citově zabarvená a zdrobněliny; rozliší spisovné [...]

Požadavky – osmileté studium2018-11-02T10:43:36+02:00

Požadavky – čtyřleté gymnázium

2018-11-02T09:56:27+02:00

Specifikace didaktického testu pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia s maturitní zkouškou Požadavky na žáka 9. ročníku ZŠ, který bude skládat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci přijímacího řízení na čtyřleté obory středních škol zakončených maturitní zkouškou, jsou formulovány v souvislosti s RVP ZV a zahrnují požadavky na vědomosti a dovednosti žáka v těchto oblastech: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova. Uchazeč o vzdělávání ve čtyřletém oboru vzdělání a nástavbovém studiu s maturitní zkouškou prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností: 1 pravidla českého pravopisu ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis(včetně psaní interpunkce); 2 slovní zásoba, [...]

Požadavky – čtyřleté gymnázium2018-11-02T09:56:27+02:00

Ahoj všichni!

2018-10-29T12:27:42+02:00

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první testovací příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.

Ahoj všichni!2018-10-29T12:27:42+02:00