Požadavky – osmileté studium

//Požadavky – osmileté studium

Uchazeč o vzdělávání v osmiletém gymnáziu prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:

1 pravidla českého pravopisu

 • ovládá lexikální pravopis;
 • ovládá základy pravopisu morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen
 • tvrdých a měkkých);
 • ovládá základy pravopisu syntaktického (shoda přísudku s podmětem, psaní čárek v jednoduchých souvětích);

2 slovní zásoba, tvoření slov

 • postihne význam pojmenování v daném kontextu;
 • postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část;
 • porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná;
 • rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná;
 • přiřadí k vybraným pojmenováním synonyma (slova souznačná) a antonyma (slova opačného významu);
 • rozezná slova citově zabarvená a zdrobněliny;
 • rozliší spisovné a nespisovné tvary slov, nahradí slovo nespisovné slovem spisovným; rozezná slova příbuzná;
 • rozliší slovo, slabiku, hlásku (samohlásku, souhlásku, dvojhlásku);
 • orientuje se ve stavbě jednoduchých slov (kořen, část předponová a příponová, koncovka);

3 skladba

 • rozliší věty podle postoje mluvčího, správně zaznamená interpunkci na konci věty;
 • rozliší větu jednoduchou a souvětí, upraví větu jednoduchou na souvětí a naopak;
 • určí základní skladební dvojici (rozliší podmět holý a rozvitý, podmět vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný);
 • užívá vhodné spojovací výrazy, nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován;
 • přiřadí větný vzorec konkrétnímu větnému celku;
 • rozpozná větu uvozovací, rozliší řeč přímou a nepřímou;

4 tvarosloví

 • určí ohebné i neohebné slovní druhy (s výjimkou částic);
 • určí pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen;
 • určí druh a vzor přídavných jmen;
 • určí mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas);
 • vyhledá složené tvary slovesa;

5 porozumění textu

 • prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka, graf aj.);
 • vystihne nadpis textu na základě hlavní myšlenky textu;
 • rozliší podstatné informace od nepodstatných;
 • nalezne v krátkém textu klíčová slova a obsahové jádro sdělení;
 • posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení;
 • porovná informace ze dvou zdrojů;
 • rozliší fakta a domněnky;
 • rozezná manipulativní prvky v reklamě nebo inzerci;

6 slohová výchova

 • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti;
 • uspořádá jednoduchý text podle textové návaznosti;
 • odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející část;
 • rozezná základní slohové útvary a žánry (blahopřání, dopis, dotazník, inzerát, návod k použití, oznámení, popis děje, popis pracovního postupu, popis předmětu, pozvánka, přihláška, vypravování, vzkaz, zpráva);
 • postihne vhodnost či nevhodnost užití jazykových prostředků (spisovných a nespisovných)vzhledem ke komunikační situaci;

7 literární výchova

 • používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů (próza, poezie, drama, verš, rým, přirovnání);
 • rozezná základní literární žánry (bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka);
 • rozliší literaturu uměleckou a věcnou;
 • rozliší umělecký text od neuměleckého, rozezná různé typy neuměleckých textů (publicistický text, populárně naučný text, slovník, encyklopedie).
2018-11-02T10:43:36+02:00