Požadavky – šestileté studium

//Požadavky – šestileté studium

Specifikace didaktického testu pro šestiletá gymnázia

Požadavky na uchazeče, který bude skládat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého gymnázia, jsou formulovány v souvislosti s RVP ZV a zahrnují požadavky na vědomosti a dovednosti uchazeče v těchto oblastech: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova.

Uchazeč o vzdělávání v šestiletém gymnáziu prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:

1 pravidla českého pravopisu

 • ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis;

2 slovní zásoba, tvoření slov

 • postihne význam pojmenování v daném kontextu;
 • postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část;
 • porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná;
 • rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná;
 • přiřadí k vybraným pojmenováním synonyma a antonyma;
 • rozezná slova citově zabarvená a zdrobněliny;
 • rozliší spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, nahradí slovo nespisovné slovem spisovným;
 • rozezná slova příbuzná;
 • rozliší slovo, slabiku, hlásku (samohlásku, souhlásku, dvojhlásku);
 • orientuje se ve stavbě slov (předpona, kořen, přípona, koncovka);

3 skladba

 • rozliší věty podle postoje mluvčího, správně zaznamená interpunkci na konci věty;
 • rozliší větu jednočlennou a dvoučlennou;
 • rozliší větu jednoduchou a souvětí, upraví větu jednoduchou na souvětí a naopak;
 • určí základní i rozvíjející větné členy (podmět holý a rozvitý, vyjádřený a nevyjádřený;
 • přísudek holý a rozvitý, slovesný a jmenný; předmět, přívlastek shodný a neshodný, příslovečné určení místa, času, způsobu, příčiny), rozezná několikanásobné větné členy;
 • rozliší větu hlavní a vedlejší, určí druhy vět vedlejších;
 • užívá vhodné spojovací výrazy, nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován;
 • přiřadí větný vzorec konkrétnímu větnému celku;
 • rozpozná větu uvozovací, rozliší řeč přímou a nepřímou;
 • identifikuje nedostatky ve výstavbě větných celků, případně chybný větný celek opraví;

4 tvarosloví

 • určí ohebné i neohebné slovní druhy;
 • určí pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen;
 • určí druh a vzor přídavných jmen;
 • určí druh zájmen a číslovek;
 • rozliší stupně přídavných jmen a příslovcí;
 • určí mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid);
 • vyhledá složené tvary slovesa;
 • rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše;
 • správně užívá spojky souřadicí a podřadicí při tvorbě souvětí;
 • utvoří správný tvar slova podle zadaných tvaroslovných kategorií;
 • nalezne v daném kontextu chybný tvar slova, případně ho opraví;

5 porozumění textu

 • prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka, graf aj.);
 • rozezná hlavní myšlenku textu;
 • vystihne nadpis textu na základě hlavní myšlenky textu;
 • rozliší podstatné informace od nepodstatných;
 • nalezne v textu klíčová slova a obsahové jádro sdělení;
 • posoudí úplnost či neúplnost sdělení;
 • porovná informace z různých zdrojů;
 • odliší fakta od domněnek, názorů, hodnocení autora (objektivní a subjektivní sdělení);
 • rozezná manipulativní prvky v reklamě nebo inzerci;

6 slohová výchova

 • uspořádá text podle textové návaznosti;
 • odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející část;
 • rozezná hlavní funkci a účel textu;
 • rozezná základní slohové útvary a žánry (blahopřání, osobní dopis, dotazník, e-mail, charakteristika, inzerát, návod k použití, oznámení, popis děje, popis pracovního postupu,
 • popis předmětu, pozvánka, přihláška, reklamní text, vypravování, vzkaz, zpráva, žádost, životopis);
 • postihne vhodnost či nevhodnost užití jazykových prostředků (spisovných a nespisovných) vzhledem ke komunikační situaci;

7 literární výchova

 • používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů(próza,poezie, verš, rým, personifikace, přirovnání);
 • orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama);
 • rozezná základní literární žánry (anekdota, báje, bajka, balada, báseň, epos, hádanka, komiks, legenda, pohádka, pověst, povídka, romance, rozpočítadlo, říkanka, nonsensová,dobrodružná a humoristická literatura, literatura fantasy a sci-fi, ústní lidová slovesnost);
 • rozliší literaturu uměleckou a věcnou;
 • rozliší umělecký text od neuměleckého, rozezná různé typy neuměleckých textů.
2018-11-02T10:46:22+02:00