Setup Menus in Admin Panel

 • LOGIN
 • Žádné produkty v košíku.

Přijímací zkoušky na SŠ

Rozsah kurzu

12 lekcí pro každý předmět (12 hodin matematika, 12 hodin český jazyk)

rozšířený: 20 lekcí za každý předmět

 individuální hodiny

Cena kurzu

900 Kč za jeden základní modul (M, ČJ), 1 600 za rozšířený modul

od 180 Kč za individuální hodinu

Forma kurzu

prezenční (Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek, Ostrava)

online (český jazyk, anglický jazyk)

Obsah kurzu
Kurz je koncipován jako příprava na přijímací zkoušku v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy podle požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku, a to v oblastech: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova. Studenti se mimo jiné seznámí se všemi typy testových úloh a s informacemi k vyplňování a k hodnocení testu. V rámci kurzu se věnuje pozornost problémovým úlohám.  K důležitým předpokladům hodnocení patří sledování pokroku studenta.

Uchazeč o vzdělávání v osmiletém gymnáziu prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:

1 pravidla českého pravopisu

 • ovládá lexikální pravopis;
 • ovládá základy pravopisu morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých);
 • ovládá základy pravopisu syntaktického (shoda přísudku s podmětem, psaní čárek v jednoduchých souvětích);

2 slovní zásoba, tvoření slov

 • postihne význam pojmenování v daném kontextu;
 • postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část;
 • porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná;
 • rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná;
 • přiřadí k vybraným pojmenováním synonyma (slova souznačná) a antonyma (slova opačného významu);
 • rozezná slova citově zabarvená a zdrobněliny;
 • rozliší spisovné a nespisovné tvary slov, nahradí slovo nespisovné slovem spisovným; rozezná slova příbuzná;
 • rozliší slovo, slabiku, hlásku (samohlásku, souhlásku, dvojhlásku);
 • orientuje se ve stavbě jednoduchých slov (kořen, část předponová a příponová, koncovka);

3 skladba

 • rozliší věty podle postoje mluvčího, správně zaznamená interpunkci na konci věty;
 • rozliší větu jednoduchou a souvětí, upraví větu jednoduchou na souvětí a naopak;
 • určí základní skladební dvojici (rozliší podmět holý a rozvitý, podmět vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný);
 • užívá vhodné spojovací výrazy, nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován;
 • přiřadí větný vzorec konkrétnímu větnému celku;
 • rozpozná větu uvozovací, rozliší řeč přímou a nepřímou;

4 tvarosloví

 • určí ohebné i neohebné slovní druhy (s výjimkou částic);
 • určí pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen;
 • určí druh a vzor přídavných jmen;
 • určí mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas);
 • vyhledá složené tvary slovesa;

5 porozumění textu

 • prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka, graf aj.);
 • vystihne nadpis textu na základě hlavní myšlenky textu;
 • rozliší podstatné informace od nepodstatných;
 • nalezne v krátkém textu klíčová slova a obsahové jádro sdělení;
 • posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení;
 • porovná informace ze dvou zdrojů;
 • rozliší fakta a domněnky;
 • rozezná manipulativní prvky v reklamě nebo inzerci;

6 slohová výchova

 • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti;
 • uspořádá jednoduchý text podle textové návaznosti;
 • odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející část;
 • rozezná základní slohové útvary a žánry (blahopřání, dopis, dotazník, inzerát, návod k použití, oznámení, popis děje, popis pracovního postupu, popis předmětu, pozvánka, přihláška, vypravování, vzkaz, zpráva);
 • postihne vhodnost či nevhodnost užití jazykových prostředků (spisovných a nespisovných)vzhledem ke komunikační situaci;

7 literární výchova

 • používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů (próza, poezie, drama, verš, rým, přirovnání);
 • rozezná základní literární žánry (bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka);
 • rozliší literaturu uměleckou a věcnou;
 • rozliší umělecký text od neuměleckého, rozezná různé typy neuměleckých textů (publicistický text, populárně naučný text, slovník, encyklopedie).

Specifikace didaktického testu pro šestiletá gymnázia

Požadavky na uchazeče, který bude skládat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého gymnázia, jsou formulovány v souvislosti s RVP ZV a zahrnují požadavky na vědomosti a dovednosti uchazeče v těchto oblastech: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova.

Uchazeč o vzdělávání v šestiletém gymnáziu prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:

1 pravidla českého pravopisu

 • ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis;

2 slovní zásoba, tvoření slov

 • postihne význam pojmenování v daném kontextu;
 • postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část;
 • porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná;
 • rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná;
 • přiřadí k vybraným pojmenováním synonyma a antonyma;
 • rozezná slova citově zabarvená a zdrobněliny;
 • rozliší spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, nahradí slovo nespisovné slovem spisovným;
 • rozezná slova příbuzná;
 • rozliší slovo, slabiku, hlásku (samohlásku, souhlásku, dvojhlásku);
 • orientuje se ve stavbě slov (předpona, kořen, přípona, koncovka);

3 skladba

 • rozliší věty podle postoje mluvčího, správně zaznamená interpunkci na konci věty;
 • rozliší větu jednočlennou a dvoučlennou;
 • rozliší větu jednoduchou a souvětí, upraví větu jednoduchou na souvětí a naopak;
 • určí základní i rozvíjející větné členy (podmět holý a rozvitý, vyjádřený a nevyjádřený;
 • přísudek holý a rozvitý, slovesný a jmenný; předmět, přívlastek shodný a neshodný, příslovečné určení místa, času, způsobu, příčiny), rozezná několikanásobné větné členy;
 • rozliší větu hlavní a vedlejší, určí druhy vět vedlejších;
 • užívá vhodné spojovací výrazy, nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován;
 • přiřadí větný vzorec konkrétnímu větnému celku;
 • rozpozná větu uvozovací, rozliší řeč přímou a nepřímou;
 • identifikuje nedostatky ve výstavbě větných celků, případně chybný větný celek opraví;

4 tvarosloví

 • určí ohebné i neohebné slovní druhy;
 • určí pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen;
 • určí druh a vzor přídavných jmen;
 • určí druh zájmen a číslovek;
 • rozliší stupně přídavných jmen a příslovcí;
 • určí mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid);
 • vyhledá složené tvary slovesa;
 • rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše;
 • správně užívá spojky souřadicí a podřadicí při tvorbě souvětí;
 • utvoří správný tvar slova podle zadaných tvaroslovných kategorií;
 • nalezne v daném kontextu chybný tvar slova, případně ho opraví;

5 porozumění textu

 • prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka, graf aj.);
 • rozezná hlavní myšlenku textu;
 • vystihne nadpis textu na základě hlavní myšlenky textu;
 • rozliší podstatné informace od nepodstatných;
 • nalezne v textu klíčová slova a obsahové jádro sdělení;
 • posoudí úplnost či neúplnost sdělení;
 • porovná informace z různých zdrojů;
 • odliší fakta od domněnek, názorů, hodnocení autora (objektivní a subjektivní sdělení);
 • rozezná manipulativní prvky v reklamě nebo inzerci;

6 slohová výchova

 • uspořádá text podle textové návaznosti;
 • odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející část;
 • rozezná hlavní funkci a účel textu;
 • rozezná základní slohové útvary a žánry (blahopřání, osobní dopis, dotazník, e-mail, charakteristika, inzerát, návod k použití, oznámení, popis děje, popis pracovního postupu,
 • popis předmětu, pozvánka, přihláška, reklamní text, vypravování, vzkaz, zpráva, žádost, životopis);
 • postihne vhodnost či nevhodnost užití jazykových prostředků (spisovných a nespisovných) vzhledem ke komunikační situaci;

7 literární výchova

 • používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů(próza,poezie, verš, rým, personifikace, přirovnání);
 • orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama);
 • rozezná základní literární žánry (anekdota, báje, bajka, balada, báseň, epos, hádanka, komiks, legenda, pohádka, pověst, povídka, romance, rozpočítadlo, říkanka, nonsensová,dobrodružná a humoristická literatura, literatura fantasy a sci-fi, ústní lidová slovesnost);
 • rozliší literaturu uměleckou a věcnou;
 • rozliší umělecký text od neuměleckého, rozezná různé typy neuměleckých textů.
Specifikace didaktického testu pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia s maturitní zkouškou

Požadavky na žáka 9. ročníku ZŠ, který bude skládat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci přijímacího řízení na čtyřleté obory středních škol zakončených maturitní zkouškou, jsou formulovány v souvislosti s RVP ZV a zahrnují požadavky na vědomosti a dovednosti žáka v těchto oblastech: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova.

Uchazeč o vzdělávání ve čtyřletém oboru vzdělání a nástavbovém studiu s maturitní zkouškou prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:

1 pravidla českého pravopisu

 • ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis(včetně psaní interpunkce);

2 slovní zásoba, tvoření slov

 • postihne význam pojmenování v daném kontextu;
 • postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část;
 • nahradí slova přejatá českými ekvivalenty;
 • rozliší původní i přenesený význam slova, rozpozná v textu ustálené slovní spojení, uvede jeho význam;
 • porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná;
 • rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná;
 • přiřadí k vybraným pojmenováním synonyma a antonyma,rozezná homonyma;
 • rozezná slova citově zabarvená a zdrobněliny;
 • orientuje se ve vrstvách národního jazyka, rozliší spisovné a nespisovné jazykové prostředky (obecná čeština, jazykové prostředky hovorové a archaické, nářečí, slang, argot);
 • rozezná slova příbuzná;
 • rozliší slovo, slabiku, hlásku (samohlásku, souhlásku, dvojhlásku);
 • určí způsob, kterým bylo slovo vytvořeno (odvozování, skládání, zkracování);
 • orientuje se ve stavbě slov (předpona, kořen, přípona,koncovka);

3 skladba

 • rozliší věty podle postoje mluvčího, správně zaznamená interpunkci na konci věty;
 • rozliší větu jednočlennou, dvoučlennou a větný ekvivalent;
 • rozliší větu jednoduchou a souvětí, upraví větu jednoduchou na souvětí a naopak;
 • určí základní i rozvíjející větné členy (podmět holý a rozvitý, vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný; přísudek holý a rozvitý, slovesný, jmenný a jmenný se sponou; přívlastek postupně rozvíjející, shodný a neshodný, těsný a volný; předmět; doplněk; příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky), rozezná několikanásobné větné členy;
 • rozliší souvětí souřadné a podřadné, určí druhy vět vedlejších, určí poměr mezi souřadně spojenými větnými členy a mezi souřadně spojenými větami (slučovací, vylučovací, odporovací, stupňovací, příčinný, důsledkový);
 • přiřadí graf zaznamenávající syntaktické vztahy ve větě a souvětí konkrétnímu větnému celku;
 • užívá vhodné spojovací výrazy, nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován;
 • rozpozná větu uvozovací, rozliší řeč přímou a nepřímou, převede správně nepřímou řeč do řeči přímé a naopak;
 • identifikuje nedostatky ve výstavbě větných celků, případně chybný větný celek opraví;

4 tvarosloví

 • určí ohebné i neohebné slovní druhy;
 • určí pád, číslo, rod a vzor podstatných a přídavných jmen;
 • určí druh přídavných jmen, zájmen a číslovek;
 • ovládá stupňování přídavných jmen a příslovcí;
 • určí pád, číslo a rod zájmen a číslovek;
 • určí mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid);
 • vyhledá složené tvary slovesa;
 • rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše;
 • rozliší spojky souřadicí a podřadicí, správně je užívá při tvorbě souvětí;
 • utvoří správný tvar slova podle zadaných tvaroslovných kategorií;
 • nalezne v daném kontextu chybný tvar slova, případně ho opraví;

5 porozumění textu

 • prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu(tabulka, graf aj.);
 • rozezná hlavní myšlenku textu;
 • vystihne nadpis textu na základě hlavní myšlenky textu;
 • rozliší podstatné informace od nepodstatných;
 • nalezne v textu klíčová slova a obsahové jádro sdělení;
 • posoudí úplnost či neúplnost sdělení;
 • porovná informace z různých zdrojů;
 • odliší fakta od domněnek, názorů, hodnocení autora (objektivní a subjektivní sdělení);
 • rozezná v textu prvky manipulace a nadsázky;

6 slohová výchova

 • uspořádá text podle textové návaznosti;
 • odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející část;
 • rozliší základní slohové postupy, rozezná hlavní funkci a účel textu;
 • rozezná základní slohové útvary a žánry (blahopřání, osobní a úřední dopis, diskuse, dotazník, e-mail, charakteristika, inzerát, líčení, návod k použití, objednávka, oznámení, popis děje, popis místa, popis pracovního postupu, popis předmětu, pozvánka, přihláška,referát, reklamní text, úvaha, výklad, výpisek, vypravování, vzkaz, zpráva, žádost, životopis);
 • respektuje charakter komunikační situace (najde slovo nevhodně užité vzhledem k dané komunikační situaci a nahradí je vhodnějším);
 • posoudí, který text je vzhledem k dané komunikační situaci vhodnější;

7 literární výchova

 • používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů (téma, kompozice, próza, poezie, postava, verš, volný verš, rým, rytmus, metafora, personifikace, přirovnání, kontrast);
 • orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama);
 • rozezná základní literární žánry (anekdota, báje, bajka, balada, báseň, epigram, epos, hádanka, komedie, komiks, legenda, pohádka, pověst, povídka, román, romance, rozpočítadlo, říkanka, tragédie, nonsensová, dobrodružná a humoristická literatura, literatura fantasy a sci-fi, ústní lidová slovesnost);
 • rozliší literaturu uměleckou a věcnou;
 • rozliší umělecký text od neuměleckého, rozezná různé typy neuměleckých textů.

Objednávka kurzu

Vyberte kurz (vyžadováno)

Vyberte místo konání (vyžadováno)

Vyberte termín konání (úterky, v příp. ČJ a M úterky a čtvrtky)

Poznámka

Zatrhněte, prosím, že souhlasíte s našimi obchodními podmínkami

Obchodní podmínky

X